Reklamacija

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE KRAJNJIH POTROŠAČA

Korisnik usluga ima pravo na podnošenje reklamacija na izvršene usluge VDV d.o.o. Beograd u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i ovim Pravilnikom.

Odgovorno lice VDV d.o.o., dužno je da omogući uvid u ovaj Pravilnik u prodajnoj  prostoriji u Resavskoj 11, Beograd, kao i na sajtu www.jeftineaviokarte.rs.

Po zakonu o turizmu  ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019) po članu 78 Korisnik usluga ima pravo na reklamaciju na izvršenu uslugu u roku od 30 (trideset) dana od dana dospeća računa za uslugu, ako se reklamacija odnosi na iznos računa, odnosno u roku od 30 (trideset) dana od dana pružanja usluge, ako se reklamacija odnosi na kvalitet usluge ili 15 dana od dana završetka putovanja.

Prodavac je dužan da potrošaču bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvredi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

 Korisnik usluga može podneti reklamaciju na pruženu uslugu usmenim putem u objektu na adresi RESAVSKA 11, BEOGRAD, telefonom na 011/32-23-111, elektronskim na vdv@sbb.rsili pisanim putem.

PISANIM PUTEM REKLAMCIJA SE PODNOSI:

-Putem faksa na broj 011/32-23-111

-Poštom na adresu VDV d.o.o. Resavska 11, 11000 Beograd

-Elektronskom poštom na vdv@sbb.rs

-U prodajnom objektu VDV d.o.o. Resavska 11, Beograd

USMENIM PUTEM  SE PODNOSI:

-Pozivom na 011/32-23-111

-U prodajnim objektima VDV d.o.o. Resavska 11, Beograd

Prodavac je u obavezi da potrošaču dostavi odgovor o opravdanosti i načinu rešavanja reklamacije u roku od 8 dana nakon prijema reklamacije na adresu koju potrošač navede u reklamacionom zapisniku. Rok za rešavanje reklamacije se prekida kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor trgovca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

U slučaju da prodavac odbije reklamaciju, dužan je da pruži odgovarajuće obrazloženje potrošaču, da ga obvesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. 

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi izdavaocu garancije.

Prilikom obrade podataka o ličnosti, prodavac će postupati u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Sl. Gl. RS br. 87/2018 ).

VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi Заштита потрошача (mtt.gov.rs). 

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podonošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova ne primenjuje se, pored ostalog:

•    U potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih pogodbi, usluga putovanja;

•    Za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;

•    Na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;

•    Na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;

•    U postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.